Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma V.O.F. Steenbergen

gevestigd te (7462 AS) Rijssen aan de Haarstraat 54, hierna te noemen: “Steenbergen Schoenen”

KvK nummer: 06015623

BTW identificatienummer : NL005901467B01

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank op 21 december 2010 onder nummer 51/2010

I.          Definities

 • algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Steenbergen Schoenen
 • klant: de partij die met Steenbergen Schoenen een overeenkomst aangaat
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Steenbergen Schoenen en de klant
 • website: www.steenbergen-schoenen.nl

II.         Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Steenbergen Schoenen, alle aanvaardingen door Steenbergen Schoenen en alle overeenkomsten met Steenbergen Schoenen. De wederpartij van Steenbergen Schoenen wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de klant.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en Steenbergen Schoenen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

III.        Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen

Aanbiedingen en offertes van Steenbergen Schoenen zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Het aanbod op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Steenbergen Schoenen spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Steenbergen Schoenen vermeldt op de website binden Steenbergen Schoenen niet. Bij het aanbod zal in ieder geval worden vermeld:

 • de belangrijkste kenmerken van het product;
 • de prijs inclusief BTW;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de mogelijkheid van ontbinding en retourzending;
 • de geldigheidstermijn van het aanbod;

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Steenbergen Schoenen de bestelling van de klant per e-mail heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst. In deze bevestigingse-mail zal Steenbergen Schoenen in ieder geval het volgende bevestigen:

 • de belangrijkste kenmerken van het product;
 • de prijs inclusief BTW;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de voorwaarden voor gebruikmaking van het recht van ontbinding en retourzending;
 • het bezoekadres van Steenbergen Schoenen;

Bij verschil tussen de -door de klant beoogde- bestelling en de schriftelijke bevestiging van Steenbergen Schoenen is de klant aan de schriftelijke bevestiging van Steenbergen Schoenen gebonden tenzij de klant binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Steenbergen Schoenen bericht dat de bevestiging van Steenbergen Schoenen niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de klant bewijst dat zulks voor Steenbergen Schoenen kenbaar was.

De administratie van Steenbergen Schoenen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Steenbergen Schoenen enerzijds en de klant anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

Steenbergen Schoenen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Steenbergen Schoenen zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Steenbergen Schoenen besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Steenbergen Schoenen op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de klant te voldoen.

Steenbergen Schoenen is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Steenbergen Schoenen alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de klant heeft ontvangen.

IV.        Prijzen

Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.

V.         Herroepingsrecht / recht van retour

De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de klant.

Indien de klant van de in lid 1 van dit artikel beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de klant het product vergezeld van het retourformulier te retourneren aan Steenbergen Schoenen.

Retourzenden geschiedt voor rekening en risico van de klant.

Het product dient zonder sporen van gebruik, zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde doos en zomogelijk in de verzenddoos van Steenbergen Schoenen worden retourgezonden.

Een retourgezonden product dat niet voldoet aan de in lid 4 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.

Het door de klant betaalde bedrag zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen worden terugbetaald aan de klant.

De klant heeft de mogelijkheid om het product binnen acht dagen na ontvangst te ruilen in de winkel van Steenbergen Schoenen te Rijssen. Het product dient in dat geval zonder sporen van gebruik, zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde doos te worden geruild, onder afgifte van een afdruk van de bevestigingse-mail van Steenbergen Schoenen.

VI.        Aflevering/oplevering

Steenbergen Schoenen streeft ernaar een bestelling binnen 3 werkdagen te leveren, doch zal uiterlijk binnen 14 dagen na bestelling leveren. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Steenbergen Schoenen de klant daarvan melding maken binnen 14 dagen na bestelling. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Plaats van levering is het adres dat door de klant is opgegeven.

Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken.

Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de klant Steenbergen Schoenen schriftelijk in gebreke stellen.

Steenbergen Schoenen is ten aanzien van de leveringstermijn pas in verzuim indien Steenbergen Schoenen vervolgens nalaat te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.

Indien Steenbergen Schoenen binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet heeft geleverd, is de klant bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden.

Overschrijding van een leveringstermijn door Steenbergen Schoenen geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

VII.       Controle en klachten

De klant is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

Indien de klant bij de in lid 1 bedoelde controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Steenbergen Schoenen te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Steenbergen Schoenen terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

Steenbergen schoenen neemt geen klachten in behandeling die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik en zien op:

 • slijtage van zolen;
 • slijtage van hakken;
 • kale neuzen;
 • kapotte ritsen;
 • beschadigingen van de lak;
 • loslaten en verliezen van pailletten, kraaltjes, strikjes en andere versierselen;
 • slijtage door rennen, kruipen e.d.;
 • gekleurde binnenvoering die afgeeft

Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door Steenbergen Schoenen geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van Steenbergen Schoenen, welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice is te bereiken via:

Steenbergen Schoenen
Haarstraat 54
7462 AS  RIJSSEN
Telefoon: 0548 512652
E-mailadres: [email protected]

VIII.      Eigendomsovergang en -voorbehoud

Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de klant overgaan op het tijdstip van levering.

Steenbergen Schoenen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

IX.        Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Steenbergen Schoenen is sprake, indien Steenbergen Schoenen verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Steenbergen Schoenen als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Steenbergen Schoenen ontstaan.

Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Steenbergen Schoenen door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Indien door overmacht de levering meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel Steenbergen Schoenen als de klant bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de klant het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de klant niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd was, voor rekening en risico van de klant, naar Steenbergen Schoenen terug te zenden.

X.         Facturering en betaling

Betaling dient te geschieden via iDEAL of contant bij levering aan de chauffeur.

Steenbergen Schoenen is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering.

De klant is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,--. Steenbergen Schoenen is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

XI.        Aansprakelijkheid en vrijwaring

Steenbergen Schoenen is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Steenbergen Schoenen gevoerde onderhandelingen, een met Steenbergen Schoenen aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Steenbergen Schoenen, een door Steenbergen Schoenen gedaan beroep op overmacht of een door Steenbergen Schoenen geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Steenbergen Schoenen.

Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Steenbergen Schoenen te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de klant uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Steenbergen Schoenen heeft betaald c.q. verschuldigd is.

In alle gevallen waarin Steenbergen Schoenen een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

De klant zal Steenbergen Schoenen op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Steenbergen Schoenen terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

XII.       Ontbinding

Steenbergen Schoenen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn en  onverminderd het recht van Steenbergen Schoenen schadevergoeding van de klant te vorderen - ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de klant één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de klant aan Steenbergen Schoenen verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

XIII.      Conversie en bepalingen die van kracht blijven

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

XIV      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Steenbergen Schoenen en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Almelo, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.